Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1694/ 06.10.2017 г.


ДО
Иванка Кралева Михайлова
Ул. "Кълъраш" №19, вх. А, ет. 4, ап.12
гр. Силистра

 

Настоящата Заповед № ЗК-1694 / 06.10.2017г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул."Кълъраш" № 19, вх. А, ет. 4, ап.12, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00H36R A.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1694
гр. Силистра 06.10.2017г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на ПУП - ПР за УПИ XVII1603, кв. 184 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра, Община Силистра".
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 03 ноември 2017 г. / Печат