Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Решение №888 на Общински съвет - Силистра, взето на заседание с Протокол №42 от 27.09.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА
ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ С ПРОТОКОЛ № 42 ОТ 27.09.2018 г.
МАНДАТ 2015 - 2019

По точка Девета от дневния ред - "ДЗ с вх. № 2866: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на трасе за подземна оптична мрежа за нуждите на "Нетуоркс - България" ЕООД в землището на с. Калипетрово, с. Майор Ценович и с. Бабук, община Силистра."

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ
Р Е Ш Е Н И Е
№ 888

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 171 на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Силистра, взето на заседание с Протокол № 20/05.09.2018 г. одобрява подробен устройствен план на територията на Община Силистра: "ПУП - ПП за изграждане на трасе за подземна оптична мрежа за нуждите на "Нетуоркс - България " ЕООД в землището на с. Калипетрово, с. Майор Ценович и с. Бабук, община Силистра".

* Приложения

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Мария Димитрова/

Публикувано на: 09 октомври 2018 г. / Печат