Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-851 / 14.05.2019 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-851
гр. Силистра
14.05.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ - след влизане в сила на кадастралната карта в урегулираните територии имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и предварителен договор от 19.10.2018 г. между Община Силистра и Сезгин Шабан Муса, протоколно решение № 58 взето в заседание от ОЕСУТ с Протокол № 07/24.04.2019 г., заявление с вх. № УТ-438/08.04.2019 г. от Сезгин Шабан Муса, относно одобряване на проект за изменение на ПУП - ИПР.

О Д О Б Р Я В А М:

"Проект за изменение на ПУП - ИПР за УПИ І за озеленяване и обслужване и УПИ ХІІ 3022,66 в кв. 3,местност "Меджиди Табия", гр. Силистра", като:

1. Преоотрежда се УПИ 8988,66 за УПИ 8988,529, заличава се УПИ І за озеленяване и обслужване и се обединява в нов УПИ ХІІ 9095,9187, като дворищната регулация минава по имотните им граници, съгласно зелено защрихованите линии и надписи в изготвения проект за ИПР.

2. Изменя вътрешната регулационна граница между УПИ ХІІ 9095,9187 и УПИ ІV 67, съгласно зелено защрихованите линии и надписи в изготвения проект за ИПР.

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка чл. 128, ал. 13 от ЗУТ заинтересувани лица са собствениците по чиято инициатива се изменя подробния устройствен план.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на АПК.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14-дневен срок от връчване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 16 юли 2019 г. / Печат