Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1564 / 03.10.2019 г.


ДО
Е. А. Д.
ул."Албена" № 109
местност "Кючук Мустафа"
гр.Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-1564 / 03.10.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Албена", местност "Кючук Мустафа", видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00LRQK F.

З А П О В Е Д
№ ЗК-
1564
гр. Силистра
03.10.2019г.

Община - Силистра на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 66425.502.30 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра".

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 28 октомври 2019 г. / Печат