Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1833 / 27.11.2019 г.


ДО
Собственик на ПИ 66425.504.19 с неизвестен адрес
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1833 от 27.11.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, тъй като собственика на с неизвестен адрес.

ЗАПОВЕД
№ЗК
-1833
гр. Силистра 27.11.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Подробен устройствен план /ПУПІ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 66425.504.532 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра "

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 04 декември 2019 г. / Печат