Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-460 / 12.03.2020 г.


ДО
Ю.И. И.
Собственик на имот 66425.501.2190
ул."Македония" № 46
гр.Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-460 / 12.03.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Македония", №46, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00KEUA V.

З А П О В Е Д
№ ЗК-
460
гр. Силистра
12.03.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ VІІ2198, 2180 в кв.160 по плана на извън ЦГЧ- гр.Силистра".

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 28 април 2020 г. / Печат