Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-494/ 20.03.2019 г.


ДО

Стоянка Маринова Иванова

ул. "Драгалевска" №8, вх.Д, ет.3, ап.90

гр. София

        Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-494 / 20.03.2020 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: ул. "Драгалевска" №8, вх.Д, ет.3, ап.90, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00МОOV :M.

З А П О В Е Д

№ ЗК-494

гр. Силистра 20.03.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за изменение на регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ ХІ198, УПИ Х199, УПИ ІХ200 и УПИ VІІІ201 в кв.76 по плана на гр.Силистра";

С проект за ПУП - ИПР обединява УПИ ХІ198, УПИ Х199, УПИ ІХ200 и УПИ

VІІІ201 и образува един нов самостоятелен УПИ 9201 в кв.76 по плана на град Силистра идентичен с ПИ с идентификатор 66425.501.9201 по КК и КР на гр.Силистра, община Силистра.

С проект за ПУП - ИПЗ за УПИ VІІІ9201 в кв.76 по плана на гр.Силистра

се предвиждат ограничителни и задължителни  при свързано застрояване "с" в устройствена зона "Жм" с предназначение "за търговски обект"линии на застрояване  и следните устройствени показатели: плътност на застрояване до 60%, Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40% и максимална височина на основното застрояване Н = 10 м.

 Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 05 май 2020 г. / Печат