Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-825/ 29.05.2020 г.


ДО
Али Мехмед Али
ул."Н.Й.Вапцаров" № 13, ет.3, ап.7
гр.Силистра

собственик на имот 66425.501.1949

 

Настоящата Заповед № ЗК-825 / 29.05.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същата е непотърсена на адрес: гр.Силистра, ул."Н.Й.Вапцаров" № 13, ет.3, ап.7, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00MRHK 7.

З А П О В Е Д
№ ЗК-825
гр. Силистра 29.05.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ХХ-9164 за обществено обслужване, в кв.166 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра".
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 24 юни 2020 г. / Печат