Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1149 / 04.08.2020 г.


ДО
Неделя Маринова Георгиева
ул. "Баба Тонка" № 11
гр. Силистра

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-1149 / 04.08.2020 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: ул. "Баба тонка" № 11 гр. Силистра, , видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00N0ZР S.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1149
гр. Силистра / 04.08.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - Работен устройствен план /РУП/,за УПИ ІV1298, в кв.110 по плана на гр.Силистра, Община Силистра"
1. С предложението за изработване на ПУП - РУП, за  за УПИ ІV1298, в кв.110 по плана на гр.Силистра, Община Силистра се предвиждат задължителни застроителни линии в устройствена зона Жм и следните устройствени показатели: плътност на застрояване /П застр.І до 60 %, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40% и начин на застрояване "д" и "с".

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 02 септември 2020 г. / Печат