Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК - 325/ 19.02.2021 г.


ДО
Т. В. Т.
Собственик на имот 04772.109.71.1
ул."Македония" № 4, ап.18, ет.5
гр.Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-325 / 19.02.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул. "Македония", №4, ап.`18, ет.5,  видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00OTK8 Z.

З А П О В Е Д
№ ЗК-325
гр. Силистра 19.02.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване за ПИ с идентификатори 04772.109.6, 04772.109.9, 04772.109.10 и 04772.109.71" по ККи КР на с.Богорово, община Силистра - част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ

Публикувано на: 16 март 2021 г. / Печат