Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД №3К - 1077 / 12.07.2021


ДО
В.Б.К.
Собственик на Поземлен имот №41143.500.2504 по КККР на с.Калипетрово

Настоящото обявление Заповед № ЗК-1077/12.07.2021г. се публикува на интернет
страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на
територията/ЗУТ/.Същото не е потърсено и върнато с обратна разписка R PS 7500 OOPEJB Q


                                                                                          ЗАПОВЕД
                                                                                          № ЗК-1077
                                                                                 гр.Силистра 12.07.2021г.
На основание чл.44, ал.1т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от
ЗУТ - след влизане в сила на кадастралната карта имотните граници на поземлените имоти не
съвпадат с регулационните, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ - има съгласие на всички собственици по
чл.131, ал.2,т.1, както и носителите на вещни права върху тях,протоколно решение № 79 взето
в заседание от ОЕСУТ с протокол №10/07.07.2021г. и заявление с вх. №УТ-577/22.04.2021г. от
Дянко Димов Георгиев, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ИПР.

                                                                           О Д О Б Р Я В А М :

"Проект за изменение на ПУП- план за регулация на УПИ I 1601 и УПИ I I 1601 в кв.59 по
плана на с.Калипетрово, община Силистра", като:
1.Обединяват се УПИ I 1601 и УПИ I I 1601 и се разделят на два нови УПИ I 2505 и УПИ I I
2504, съгласно зелените линии и надписи в изготвения проект.
2.Изменя уличната регулация пред лицето на УПИ I 2505 , УПИ I I2504 и УПИ VI 1601,
съгласно кафявите линии и надписи в изготвения проект за ИПР.
3.Изменя вътрешната регулационна граница между УПИ I 2505 , УПИ I I2504 и УПИ VI
1601 по имотните граници на ПИ с кад. №№ 2504 и 2505, съгласно зелено защрихованите линии
и надписи.
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ по реда на АПК.
Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд
- Силистра в 14-дневен срок от публикуването на интернет страницата на Община Силистра

Публикувано на: 10 август 2021 г. / Печат