Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-518/ 15.04.2022 г.


До
Н. Т. М.
Собственик на №665425.500.2939
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-518/15.04.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-518

гр. Силистра 15.04.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХІІІ 2040 в кв. 41 по плана ЦГЧ, гр. Силистра, общ. Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 17 май 2022 г. / Печат