Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1145/ 20.07.2022 г.


До
С. П. М.
Собственик на №665425.501.2486
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1145/ 20.07.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1145

гр. Силистра 20.07.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ І 2461, 2462, 2463, 2489 в кв. 153 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра, общ. Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 18 август 2022 г. / Печат