Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № ЗК-1146/ 19.08.2022 г.


ДО
Вилиянка Захариева Драганова
кв. Аспарухово, ул.  "Народни Будители" № 3а
гр. Варна

 

Настоящото съобщение № ЗК-1146/20.07.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул.  "Народни Будители" № 3а, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00RIOM C.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-1146
гр.Силистра 19.08.2022 г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-1146 от 20.07.2022 г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 46 и ПУП - план за регулация на УПИ XIII-46 и УПИ XIV-46 в кв. 14, по плана на с. Сърпово, община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 19 август 2022 г. / Печат