Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 г-н Драгомир Димитров с адрес гр. Силистра, ул. "Марин Дринов" № 38
(наименование на физическото или ютидичеко лице, адрес)

 У В Е Д О М Я ВА

 Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЗАН ЗА ИЗВАРЯВАНЕ НА РАКИЯ" С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИМОТ УПИ ХХVІІ-298, КВ. 12 ПО ПЛАНА НА С. КАЗИМИР, ОБЩИНА СИЛИСТРА.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра                              / п /
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)

Публикувано на: 27 август 2018 г. / Печат