Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

Л. И, ул. "Н. Й. Вапцаров" № 215, гр. Силистра пощ. код 7500, гр. Силистра пощ. код 7500
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"Изграждане на водопроводно отклонение за жилищна сграда с идентификатор 66425.501.4622.1 за битови нужди, в ПИ с идентификатор 66425.501.4622 по КК и КР на гр. Силистра, ул."Н. Й. Вапцаров" № 215".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 28 ноември 2018 г. / Печат