Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 

"Електроразпределение Север" АД, Варна Таурс, кула "Е"
бул.  "Вл. Варненчик"  №  258,    гр.  Варнa, пощ. код  9009

 

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза :

"Рехабилитация (подмяна на голи АС  проводници със усукан изолиран проводник) на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение по целия клон "Б" към ТП "Софроний Врачанки",  в гр. Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

С уважение,

Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра

Публикувано на: 18 март 2019 г. / Печат