Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № ВхК-444 / 15.01.1.2020 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от "Силагро" ЕООД изготвена съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за добиване на вода в землището на с. Айдемир, община Силистра" с местоположение местност "Караборун", имот с идентифокатор 00895.59.66 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра с Възложител "Силагро" ЕООД, гр. Силистра.

2. В периода от 17.01.2020 - 31.01.2020 г. заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Достъп до информацията на хартия се осигурява в посочения срок в сградата на общинска администрация - Силистра, ст. 209 от 09-12 ч. и от 14-16 ч. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 17 януари 2020 г. / Печат