Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Титан Бургас" ЕООД, с адрес ул. "Добруджа" № 22А, ет. 2 гр. Силистра, представлявано от Радко Ганчев - Управител
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци код в имот с идентификатор 41143.502.12 по КК и КР на с. Калипетрово, Община Силистра"

На територията на площадката ще се съхраняват отпадък с код и наименования съгл. Наредба № 2 за класификация на отпадъците:

10 01 03 - увлечена летяща/пепел от изгарянето на торф и дървесина

Дейностите, които ще се извършват с отпадъците ще са:

  • Дейност D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.
  • Дейност R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство с. Калипетрово или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 23 януари 2020 г. / Печат