Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
От Община Силистра

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Реконструкция на съществуващ водопровод по ул. "Тутракан" в участъка от кръстовището с ул. "Симеон Велики" до магазин за строителни материали "ТеМакс", гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Силистра, кметство гр. Силистра или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард", № 20, пощенски код 7000.

гр. Силистра
25.02.2020 г
.

Кмет
С уважение, д-р Мирослав Тодоров
За - Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед №ЗК-327 / 21.02.2020 г.

Публикувано на: 28 февруари 2020 г. / Печат