Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

ДП "Пристанищна инфраструктура" , с адрес бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 0, 1 и 4 2 гр. София, представлявано от Ангел Забуртов- Генерален директор
 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските речни пристанища за обществен транспорт с национално значение - Русе, Видин и Лом"с възложител Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе или Министерство на околна среда и водите, гр. София, пощенски код 1000 бул."Кн. Мария Луиза" № 22.

* Приложения

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 04 март 2020 г. / Печат