Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № ВхК-2628 / 23.03.2020 г. чрез МОСВ в Община Силистра е постъпила информация от изготвена съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските речни пристанища за обществен транспорт с национално значение - Русе, Видин и Лом"с възложител Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

2. В периода от 26.03.2020 - 09.04.2020 г. заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Достъп до информацията се осигурява в посочения срок в сградата на общинска администрация - Силистра, ст. 209 от 09-12 ч. и от 14-16 ч. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва да бъдат изпращани в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София, пощ. код 1000, бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, както и в общинска администрация Силистра.

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 26 март 2020 г. / Печат