Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

от  Ж. Г   с адрес:  с. Проф. Иширково, община Силистра,  ул. "Малчика" № 5
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 бр. животни" с местоположение  имот с идентификатор 34134.49.7 по КК и КР на с. Йорданово, община Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 12 май 2020 г. / Печат