Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 

1. С вх. № ВхК-7556 / 21.08.2020 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от ЗП Ж. Г изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя животни" с местоположение имот с идентификатор 34134.49.7 по КК и КР на с. Йорданово, община Силистра

2. В периода от 21.08.2020 - 04.09.2020 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 

С уважение,

Д-Р  МИРОСЛАВ ТОДОРОВ

ЗА Кмет на община Силистра

(На основание Заповед № ЗК- 1120 / 29.07.2020 г.)

Публикувано на: 21 август 2020 г. / Печат