Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

от "СМГ-Комерс" ЕООД с адрес: гр. Силистра, ул. "Отец Паисий" № 32А

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

У В Е Д О М Я ВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза"Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение" с местоположение имот с идентификатор 00895.506.79 и 00895.506.32 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русепощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 08 октомври 2020 г. / Печат