Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

от "Надин 22" ЕООД с адрес: гр. Силистра, ул. "Петър Берон" № 1, ет. 1

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

У В Е Д О М Я ВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение за "Обособяване на площадка за третиране на отпадъци - ОЦЧМ и ИУМПС" с местоположение имот с идентификатор 41143.502.73 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра"

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русепощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 12 октомври 2020 г. / Печат