Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


     На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

        1. С вх. № ВхК-9940 / 30.10.2020 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от "Надин 22" ЕООД   изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за  "Обособяване на площадка за третиране на отпадъци - ОЧЦМ, ИУМПС с местоположение имот с идентификатор 41143.502.73 по плана на с. Калипетрово, общ. Силистра - възложител "Надин 22" ЕООД".

2. В периода от 09.11.2020 - 23.11.2020 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

С уважение,

Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра

Публикувано на: 09 ноември 2020 г. / Печат