Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 1. С вх. № ВхК-11298 / 14.12.2020 г., чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от "СМГ-Комерс" ЕООД   изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение" с местоположение имот с идентификатор 00895.506.79 и 00895.506.32 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра" - възложител "СМГ-Комерс" ЕООД .

 2. В периода от 17.12.2020 г. - 31.12.2020 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 17 декември 2020 г. / Печат