Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лиза и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

          На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 

на  "Заводски строежи-ПС-Силистра" АД   с адрес:  гр. Силистра,  ул. "Харалампи Джамджиев" № 32

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

                                                                       с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза"Обособяване на площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване" с местоположение имот с идентификатор 66425.514.61 и по КК и КР гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 29 януари 2021 г. / Печат