Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 

на  "Агротранс" ЕООД   с адрес:  гр. Варна,  р-н "Приморски", ЖК. "Чайка", бл. № 7, вх. А, ап. 63

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

                                                            

с която се

 

У В Е Д О М Я ВАТ

 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза"Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Силистра-Лесил" " с местоположение ПИ с идентификатори:

-                66425.514.2, 66245.514.492, 66425.514.376, 66425.514.368, 66425.514.13, 66425.514.14, 66425.514.29 и 66425.514.61  по КК и КР гр. Силистра;

-                00895.506.63, 000895.506.62, 00895.134.4, 000 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра

 

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 08 март 2021 г. / Печат