Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

на "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД с адрес: с. Равно поле пощ код 2129, община Елин Пелин, ул. "3-ти март" № 1

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

  1. Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на УПИ ІV-345, 346, 347, кв. 69 по плана на гр. Силистра;

  2. Инвестиционен проект за обект: "Обществена сграда за търговия в УПИ ІV-617, кв. 69 по плана на гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русепощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 07 април 2021 г. / Печат