Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

на "Силагро" ЕООД с адрес: гр. Силистра, ул."Н. Й. Вапцаров" № 55

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза "Създаване на трайни насаждения от сливи и череши", с местоположение поземлени имоти с идентификатори 00895.63.184, 00895.63.185, 00895.63.186, 00895.63.187, 00895.63.188, 00895.63.190, 00895.63.191, 00895.63.196, 00895.63.197, 00895.63.198, 00895.63.199, 00895.63.200, 00895.63.201, 00895.63.202, 00895.63.203, 00895.63.204, 00895.63.205, 00895.63.206, 00895.63.207, 00895.63.208, 00895.63.209, 00895.63.228, 00895.63.229, 00895.63.230, 00895.63.231, 00895.63.232, 00895.63.234, 00895.63.235, 00895.63.240, 00895.63.392, 00895.63.393, 00895.63.394, 00895.63.395, 00895.63.396, 00895.63.397, 00895.63.398, 00895.63.399, 00895.63.400, 00895.63.401, 00895.63.402, 00895.63.403, 00895.63.404, 00895.63.405, 00895.63.407, 00895.63.408, 00895.63.409, 00895.63.410, 00895.63.411, 00895.63.412, 00895.63.413, 00895.63.414, 00895.63.415, 00895.63.416, 00895.63.418, 00895.63.419, 00895.63.420, 00895.63.421, 00895.63.422, 00895.63.423, 00895.63.424, 00895.63.425, 00895.63.426, 00895.59.1, 00895.59.69, 00895.59.71, 00895.59.72, 00895.59.73, 00895.59.74 и 00895.59.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русепощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 21 юни 2021 г. / Печат