Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 на  "Мега-Груп" ЕООД   с адрес:  гр. Русе,  ул."Зайчар" № 2, вх. "Д", ет. 4, ап. 7 представлявано от Ани Иванова - Управител

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

  с която се

 У В Е Д О М Я ВАТ

 всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза: "Въвеждане в експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба" с местоположение имот с идентификато 00895.506.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра

  Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 15 юли 2021 г. / Печат