Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я ВА
oт Община Силистра

 На основание чл..4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от

2006 г).

  У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение :

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (КПИИ)

включващ:

1. ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПРЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 66425.501.3102 ПО КК И КР НА ГР. СИЛИСТРА, ОБЩ. СИЛИСТРА.

 2. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /ИП/ ЗА: "БРЕГОУКРЕПВАНЕ, РАМПА И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА" В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 66425.501.3102 ПО КК И КР НА ГР. СИЛИСТРА, ОБЩ. СИЛИСТРА.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

гр. Силистра
26.07.2021 г.
 Кмет:
/ д-р Юлиян Найденов /

Публикувано на: 26 юли 2021 г. / Печат