Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява, че чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

на  В. Р. Н   с адрес:  общ. Силистра, гр. Силистра,  ул."Омуртаг" № 19, ап.9

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза: "Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ)" за имот  с идентификатор 66425.513.3 по КК и на гр. Силистра, м-т Чатал  Кулак, община Силистра, за разширение на животновъдна ферма

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 29 юли 2021 г. / Печат