Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 

1. С вх. № ВхК-8154 / 03.08.2021 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Създаване на трайни насаждения от кайсии, сливи и череши"" в поземлени имоти с идентификатори 00895.63.184, 00895.63.185, 00895.63.186, 00895.63.187, 00895.63.188, 00895.63.190, 00895.63.191, 00895.63.196, 00895.63.197, 00895.63.198, 00895.63.199, 00895.63.200, 00895.63.201, 00895.63.202, 00895.63.203, 00895.63.204, 00895.63.205, 00895.63.206, 00895.63.207, 00895.63.208, 00895.63.209, 00895.63.228, 00895.63.229, 00895.63.230, 00895.63.231, 00895.63.232, 00895.63.234, 00895.63.235, 00895.63.240, 00895.63.392, 00895.63.393, 00895.63.394, 00895.63.395, 00895.63.396, 00895.63.397, 00895.63.398, 00895.63.399, 00895.63.400, 00895.63.401, 00895.63.402, 00895.63.403, 00895.63.404, 00895.63.405, 00895.63.407, 00895.63.408, 00895.63.409, 00895.63.410, 00895.63.411, 00895.63.412, 00895.63.413, 00895.63.414, 00895.63.415, 00895.63.416, 00895.63.418, 00895.63.419, 00895.63.420, 00895.63.421, 00895.63.422, 00895.63.423, 00895.63.424, 00895.63.425, 00895.63.426, 00895.59.1, 00895.59.69, 00895.59.71, 00895.59.72, 00895.59.73, 00895.59.74 и 00895.59.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра с възложител  с Възложител  "Силагро" ЕООД,  гр. Силистра.

 

2. В периода от 06.08.2021 г. - 19.08.2021 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 

 

С уважение,

Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра

 

Публикувано на: 06 август 2021 г. / Печат