Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява, че чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

                    на  ЗК "Нива-93",  с адрес: ул. "Георги Димитров" № 45, с. Проф. Иширково, община Силистра представлявана от Велика Стоилкова - Председател

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза: "Монтаж на поливна система - капково напояване на овощна градина, чрез самостоятелна водопроводна мрежа в с. Проф. Иширково, община Силистра овощна градина кайсии, метсност Кармазъ и местност Ябчето ЕКТТЕ 58699 с площ 491 дка."

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение 

 

С уважение,
инж. Тихомир Борачев )
ЗА кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК-1268 / 04.08.2021 г
г

Публикувано на: 18 август 2021 г. / Печат