Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 на  "Н. Е. К    с адрес:  гр. Тервел, община Тервел, област Добрич, ул. "Стара планина" № 70

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)            

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с  идентификатор 66425.504.35 по КК и КР на гр. Силистра, за промяна на предназначението на имота за изграждане на сграда за обществено обслужване и търговия".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 02 ноември 2021 г. / Печат