Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява, че е получена обява за инвестиционно предложение

 

на  "Р-Инженеринг"ЕООД    с адрес:  ул."Симеон Велики"  № 23, представлявано от Добра Колева - управител

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

                                                            

с която се

 

У В Е Д О М Я ВАТ

 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза

"Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия. в ПИ №  57251.500586, № 57251.500.6,  № 57251.500.579, № 57251.500.511 и № 57251.500.1 по КК и КР на с. Полк. Ламбриново,   община Силистра".

  

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

           

 С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 03 февруари 2022 г. / Печат