Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява, че е получена обява за инвестиционно предложение

 на  "И-УЕСТ СИЛИСТРА"ЕАД    с адрес:  гр. Силистра, ПЗ "Запад", ул."Фериботна"  № 1, представлявано от Людмил Григоров - управител

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза

"Инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батериийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия" с местоположение  имот с идентификатор 00895.506.86 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра".

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

         Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 18 февруари 2022 г. / Печат