Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 1. С вх. № ВхК-2487/ 24.03.2022 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за:

"Инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батериийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия" с местоположение  имот с идентификатор 00895.506.86 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра",  с Възложител "И-Уейст Силистра» ЕАД

 2. В периода от 28.03.2022 г. - 11.04.2022 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 

 

С уважение,

Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра

 

Публикувано на: 28 март 2022 г. / Печат