Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № ВхК3.997-(11) / 03.05.2022 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

 Комплексен проект за инвестиционна инициатива  в обхват:

 1. Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за ПИ с идентификатор 66425.501.3102 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

 2. Инвестиционен проект /ИП/ за: "Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда" в ПИ с идентификатор 66425.501.3102 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

 с Възложител Община Силистра.

  2. В периода от 05.05.2022 - 20.05.2022 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 05 май 2022 г. / Печат