Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 на  "Р-Инженеринг"ЕООД    с адрес:  ул."Симеон Велики"  № 23, представлявано от Добра Колева - управител

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

 всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за

"Изграждане на въздушна електропроводна  линия 110 kV от възлова станция в ПИ с идентификатор 57251.500.2 по КК и КР на с. Полк. Ламбриново до разкъсване на ВЕЛ 110 kV "Доростол" в ПИ с идентификатор 41143.107.910  по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра"

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ   
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК-1200 / 28.07.2022 г.)

Публикувано на: 05 август 2022 г. / Печат