Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 1. С вх. № ВхК- 7602 / 11.08.2022 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за:

"Изграждане на възлова станция 100kV (ВС) и два броя повишаващи подстанции (ПС) 33/110kV, с по един силов трансформатор 100MVA всяка" с местоположение: ПИ с идентифокатор 57251.500.2 по КК и КР на с. Полк. Ламбриново, община Силистра

 с Възложител  "Р-Инженеринг" ЕООД, гр. Силистра.

2. В периода от 16.08.2022 г. - 31.08.2022 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

  

С уважение,
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК - 1200 / 28.07.2022 г.)

Публикувано на: 15 август 2022 г. / Печат