Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 

1. С вх. № ВхК- 7800 / 18.08.2022 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за:

 

"Извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба (ИУМПС) в имот с идентификатор 41143.502.75 по КК И КР на с. Калипетрово, община Силистра"

"

 

2. В периода от 22.08.2022 г. - 04.09.2022 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

С уважение,

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ

ЗА Кмет на община Силистра

(На основание Заповед № ЗК - 1200 / 28.07.2022 г.)

 

Публикувано на: 22 август 2022 г. / Печат