Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява от Община Силистра


На основание чл..4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г).

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционнопредложение :

"ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН в ПИ с идентификатор 66425.501.25 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра, съставляващ УПИ I25,6102 за училище, кв. 19 по плана на извън ЦГЧ - гр.Силистра, общ. Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

            Приложение: Уведомление за ИП

 

гр. Силистра
23.07.2022 г.                                                    

С уважение,
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК - 1200 / 28.07.2022 г.)

Публикувано на: 23 август 2022 г. / Печат