Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

на  ЗП "Тодор Стаматов Тодоров" с адрес:  гр. Силистра

ул. "Толстой" № 11, Община Силистра

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

                                                            с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

 

"Изработване на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-22- За животновъден комплекс и създаване на градоустройствена основа за изграждане на електроенергиен обект -  фотоволтаична централа"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра
(на Основание Заповед №1853/08.12.22 г.)

Публикувано на: 12 декември 2022 г. / Печат