Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 1. С вх. № ВхК- 805 / 25.01.2023 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за:

"Изграждане на въздушна линия (ВЛ) 110 kV от новопредвидени повишаващи подстанции в ПИ 57251.500.2 по КККР на с. Полк. Ламбриново, община Силистра до разкъсване на ВЛ 110 kV "Пеликан" в ПИ 00895.121.9  по КККР на с. Айдемир, община Силистра" с Възложител - "Р-Инженеринг" ЕООД

2. В периода от 30.01.2023 г. - 12.02.2023 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва  да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 

 Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

  

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 30 януари 2023 г. / Печат