Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

  1. С вх. № ВхК- 1192 / 08.02.2023 г. от РИОСВ- гр.Русе в Община Силистра е постъпила Решение на Директора на РИОСВ - Русе с № РУ-13ЕО/2023 г.  за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за:  

Частично изменение на Общ устройствен план на община Силистра (ЧИОУП), одобрен с решение № 1278 от 22.03.2007 г. на Общински съвет Силистра

2. В периода от 10.02.2023 г. - 24.02.2023 г.  заинтересовани лица могат да се запознаят с приложеното към т. 1 Решение, както и да го обжалват в случай на необходимост пред Министъра на околната среда и водите, или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ - гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Решение на Директора на РИОСВ - гр. Русе с № РУ-13ЕО/2023 г. 

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 10 февруари 2023 г. / Печат