Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра

У В Е Д О М Я ВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

"ИЗГРАЖДАНЕ   НА   ВОДОПРОВОД   И   КАНАЛИЗАЦИЯ  НА ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЦА В С АЙДЕМИР "

Всички, които желаят да изразят мнения и становища по инвестиционното предложение могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 14 февруари 2023 г. / Печат